logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

ITMS2014+ je centrálny informačný systém slúžiaci na 
 
          - evidenciu, následné spracovávanie, export, výmenu dát, údajov a dokumentov medzi žiadateľmi/prijímateľmi príspevku na jednej strane a poskytovateľmi príspevku a ďalšími orgánmi implementácie EŠIF S výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.  v SR na strane druhej, 
 
          - vzájomnú výmenu dát medzi jednotlivými orgánmi zapojenými do riadenia a implementácie
EŠIF v SR.
 
ITMS2014+ je moderným, ľahko rozširovateľným a ľahko prevádzkovateľným informačným systémom postaveným najmä na opensource produktoch a technológiách s vysokým dôrazom na orientáciu na koncového používateľa a na maximálnu využiteľnosť a analytické spracovanie uložených údajov a dát.
 
ITMS2014+ je tvorený verejnou časťou a neverejnou časťou, ktoré fungujú nad jednou spoločnou databázou. 
 
         Verejná časť ITMS2014+ (ďalej aj „VČ“) umožňuje žiadateľom a prijímateľom predkladanie preddefinovaných formulárov na orgány implementácie EŠIF v súvislosti s predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a v súvislosti s implementáciou projektov. 
 
         Neverejná časť ITMS2014+ (ďalej aj „NČ“) je prístupná orgánom implementácie fondov, ktorým umožňuje spracovávanie formulárov predkladaných zo strany žiadateľov/prijímateľov, vrátane príslušnej komunikácie so žiadateľmi/prijímateľmi, a spracovanie ďalších formulárov a dát v rámci NČ v súvislosti s finančným riadením,  kontrolou, monitorovaním, hodnotením a ostatnými procesmi implementácie operačných programov. 
 
          ITMS2014+  podporuje nasledovné hlavné činnosti v oblasti prípravy a realizácie implementácie EŠIF:
       · programovanie (nastavenie všetkých atribútov operačných programov na všetkých úrovniach                       programovej štruktúry),
       · implementáciu projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, hodnotenia,                   výberu a schvaľovania ŽoNFP, uzatváranie zmlúv a finančná realizácia projektov; administratívne,               certifikačné overovanie a overovanie na mieste, nezrovnalosti),
       · monitorovanie projektov (počas realizácie projektov, aj po jej ukončení),
       · implementáciu programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, odhadu očakávaných výdavkov,                           systémové nezrovnalosti),
       · monitorovanie programov (agregácia údajov z projektovej úrovne na úroveň programov),
       · poskytovanie širokého rozsahu dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a                                 programového riadenia a z činností jednotlivých orgánov.