logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

ITMS II Core je spoločný pre operačné programy CSF programovacieho  obdobia 2004-2006 aj NSRR programového obdobia 2007-2013. Okrem týchto operačných programov zahŕňa program cezhraničnej spolupráce SK-CZ a Operačný program rybné hospodárstvo. Užívateľmi systému sú zamestnanci CKO, riadiacich orgánov (RO), sprostredkovateľských orgánov (SORO), platobných jednotiek (PJ), platobného orgánu (PO), certifikačného orgánu (CO), orgánu auditu (OA)  a orgánov koordinácie horizontálnych priorít.

Užívatelia vstupujú do ITMS II Core prostredníctvom Komunikačno technologickej infraštruktúry (KTI) v DataCentre.

V prípade problému pri práci so systémom ITMS II Core je toto potrebné hlásiť prostredníctvom ServiceManagera, e-mailu cpu@datacentrum.sk, alebo na zvýhodnenom tel. čísle 0850 123344. Každé hlásenie musí obsahovať meno a kontakt na zadávateľa problému, stručný, výstižný a jasný popis problému, číslo projektu, prípadne text alebo print screeen chybového hlásenia (podrobnejšie informácie sú uvedené v časti – Podpora).